Tin vắn:

Hỗ trợ kỹ thuật
   
Hướng dẫn cài đặt dịch vụ truy nhập VNN1268, 1269, 1260, 1260-P

I/ Yêu cầu: PC đang sử dụng HÐH Windows 9x, 2000, Windows Me, Windows XP và cần có bộ Setup Windows tương ứng. Ðối với Windows 3.x, Windows NT hoặc PC sử dụng HÐH khác người sử dụng cần liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ để được hướng dẫn cài đặt. 

II/ Các bước cài đặt Bộ kết nối (quay số) vào mạng VNN:

A. Với Windows 9.x, Windows Me: 

1. Cài đặt Modem: Nếu máy PC chưa cài đặt Modem, bạn cần gắn Modem vào PC và cài đặt theo các bước:

1.1   Chọn Start>Setting>Control Panel>chạy biểu tượng Modem

1.2   Trong cửa sổ Modem properties, chọn nút Add. Lần lượt thực hiện các bước cài đặt Modem theo tài liệu hướng dẫn và Drive Modem kèm theo Modem. Ðối với Modem gắn ngoài bạn có thể chọn Next để máy tính tự Detect Modem.

1.3   Chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt.

1.4   Kích chọn Dialing Propertiess để chọn lựa chế độ quay số: Tone Dial hoặc Pulse Dial tuỳ theo chế độ đường điện thoại của người sử dụng.

1.5   Ðóng cửa sổ cài đặt Modem, chuyển đến phần cài đặt giao thức vào mạng. 

2.  Cài đặt giao thức mạng VNN: Ðây là điều cần thiết không thể thiếu để truy nhập vào mạng VNN. Các bước cài đặt: 

1.1   Chọn Start> Setting> Control Panel> Network. Bạn cài đặt các giao thức:

-         Client for Microsoft Networks (Có thể bỏ qua giao thức này, nó giúp bạn Logon Windows)

-          Dial-Up Adapter

-          TCP/IP

nhưng cũng cần giữ lại những giao thức mạng khác cần thiết đã có nếu máy tính bạn kết nối vào mạng LAN... 

1.2  Chọn nút Add lần lượt cài đặt các giao thức trên: Trong cửa sổ Select Network Component Type, tiếp đến chọn nút Add. Trong danh sách Manufactures, bạn chọn Microsoft (Nếu cài đặt giao thức TCP/IP, thì trong danh sách Network Protocols, bạn chọn TCP/IP).

1.3   Sau cùng chọn OK . HÐH Windows sẽ yêu cầu bạn chỉ đường dẫn chứa Bộ Setup Windows để cập nhật các dữ liệu cần thiết cho các giao thức trên. Ngoài ra nếu Windows yêu cầu định danh máy tính, bạn chọn Tab Identification trên cửa sổ Network và gõ vào các mục Computer name...

1.4   Windows sẽ yêu cầu khởi động lại máy tính. Sau khi khởi động lại máy tính bạn chuyển đến bước cài đặt bộ kết nối quay số vào mạng VNN. 

3.  Cài đặt bộ kết nối quay số vào mạng: 

1.1  Vào My computer, chọn biểu tượng Dial-Up Networking. Xuất hiện cửa sổ Dial-Up Networking (Trường  hợp chưa có biểu tượng Dial-Up Networking, bạn vào Control Panel>Add/Remove Program> Chọn tab Windows Setup> Ðánh dấu (Check ) vào mục Communications. Chọn nút lệnh Details > Ðánh dấu (check) vào mục Dial-Up Networking. Windows sẽ cập nhật bộ kết nối).  Với Windows Me, Dial-Up Networking  nằm trong Control Panel.

1.2   Nhấn kép chuột vào biểu tượng Make New Connection và gõ các tham số qua các bước:

-          Type a name... : Tên biểu tượng kết nối. Gõ vào VNN Connection.

-          Select a Modem ...: Chọn Modem kết nối đã được cài.

-          Chọn Next.

1.3   Cửa sổ tiếp theo, bạn gõ vào:

-          Area Code: 68 (mã vùng)

-          Telephone number: 1260  (Nếu bạn đăng ký VNN1268,  gõ vào 1268. Nếu bạn đăng ký VNN1269, gõ vào 1269. Nếu line điện thoại qua tổng đài thì thêm số tổng đài, ví dụ 9 1260).  

-          Chọn Next và Finish. Ta sẽ có biếu tượng VNN Connection.

-          Kích chuột phải vào VNN Connection, chọn lệnh Properties và thiết lập: Tab General, nên gỡ bỏ tuỳ chọn: “Use country code and area code

-          Tab Sever Type (hoặc Networking trong Windows Me), chọn các tuỳ chọn như hình trên.

1.4   Chọn OK. Bạn sao chép biểu tượng VNN Connetion ra màn hình Desktop của Windows để thuận tiện quay số kết nối.

 

4.  Tạo liên kết giữa trình duyệt Internet và  bộ kết nối VNN Connection: Sự liên kết này cho phép trình duyệt tự động gọi bộ kết nối với các tham số đã thiết lập để kết nối vào mạng VNN khi cần thiết. Các bước:  

-          Chạy biểu tượng Internet trong Control panel.

-          Chọn tab Connection trong cửa sổ Internet Properties.

-          Với Win97 bạn đánh dấu chọn “Connect to the Internet as needed” và chọn đúng biểu tượng kết nối đã tạo ra trong mục trên là VNN Connection.

-          Với Win98 bạn chọn “Connect to the Internet using the modem”. Chọn tiếp nút lệnh Setting, chọn biểu tượng kết nối VNN Connection trong danh sách kéo xuống.

-          Với Windows Me, Chọn biểu tượng VNN connection, kích chọn Set Default. Sau đó chọn tuỳ chọn: “Always dial my default connection”.

-          Sau cùng chọn OK để kết thúc.  

5.  Kết nối vào mạng VNN và ngắt kết nối:

1/ Kết nối vào mạng VNN:

1.1   Cắm dây điện thoại vào Modem (Line hoặc Wall).

1.2   Nhấn kép chuột vào biểu tượng VNN Connection.  

1.3   Gõ vào tên sử dụng (Username), mật khẩu (Password). Nếu chọn Save password thì mật khẩu được lưu giữ lại cho lần kết nối sau.

Chú ý:  Tên sử dụng và mật khẩu có sự phân biệt chữ hoa, chữ thường và có thể bị tác động của phần mềm điều khiển font chữ.  

Dịch vụ

Tên sử dụng (User name)

Mật khẩu (Password)

Số điện thoại truy nhập (Phone number)

VNN1260

Tự chọn theo hợp đồng

Tự chọn theo hợp đồng

1260

VNN1260P

Tự chọn trên trang web dịch vụ

Tự chọn trên trang web dịch vụ

1260

VNN1268

vnn1268

vnn1268

1268

VNN1269

vnn1269

vnn1269

1269

1.4   Kích chuột chọn nút lệnh Connect để quyết định kết nối vào mạng.

-          Modem quay số (Status: Dialing).

-          Kiểm tra  tên sử dụng, mật khẩu (Status: Verifying user name and pasword...).

-          Kết nối thành công (Status: Logging on to network...) sẽ xuất hiện biểu tượng hai máy tính kết nối trên thanh Status Windows. Nếu kết nối không thành công bạn cần xem thông báo lỗi và xem phần xử lý lỗi (Phần IV) của tài liệu này.

1.5   Sau khi kết nối thành công, bạn có thể dùng các trình duyệt Web, trình quản lý Mail ... để sử dụng và khai thác các dịch vụ trên mạng Internet.

2.       Ngắt kết nối ra khỏi mạng VNN:  

Khi hoàn tất việc truy nhập Internet, gửi nhận thư, bạn phải ngắt kết nối: Kích hoạt biểu tượng kết nối “Connected to VNN Connection” trên Desktop hoặc biểu tượng hai máy tính kết nối trên thanh Status Windows và chọn nút lệnh Disconnect để ngắt kết nối ra khỏi mạng VNN/Internet.

B. Với Windows XP:

       Giao diện Windows XP  có nhiều điểm mới lạ so với Win9.x, nhưng việc cài đặt Modem, giao thức và bộ kết nối vào mạng Internet không quá phức tạp. Các bước cài đặt được nêu ngắn gọn như sau:

1. Cài đặt Modem:

- Vào My Computer > Control Panel. Kích chuột chọn  Switch to Classic View  để thay đổi kiểu hiển thị cửa sổ làm việc quen thuộc như Win98.

- Chọn biểu tượng Phone and Modem Options > Chọn Tab Modem.

- Chọn Add và thực hiện các bước cài đặt Modem như phần trên đã trình bày.  

2. Cài đặt bộ quay số kết nối vào mạng:

a) Màn hình ở chế độ hiển thị Category:

- Vào My Computer > Control Panel .

- Chọn Switch to Category View.

 
 

- Nhấn chuột chọn Network and Internet Connection.

- Chọn Create a connection to the network at your workplace. Xuất hiện cửa sổ New Connection Wizard.

- Chọn Dial-up Connection, Chọn Next.

- Gõ vào tên bộ quay số vào mục Company Name, ví dụ gõ vào:  VNN Connection. Chọn Next.

-  Mục Phone Number: Gõ vào số 1260 (Nếu bạn đăng ký VNN1268,  gõ vào 1268. Nếu bạn đăng ký VNN1269, gõ vào 1269. Nếu line điện thoại qua tổng đài thì thêm số tổng đài, ví dụ 9 1260). Chọn Next và Finish để kết thúc.

- Nhấn chuột chọn Network Connection để chuyển đến cửa sổ quản lý các biểu tượng quay số kết nối.

- Kích chuột phải vào biểu tượng VNN Connection, chọn Properties, xuất hiện cửa sổ VNN Connection Properties.

- Chon Tab Networking và thiết lập giao thức như hình bên.

 

- Nếu chưa có giao thức (TCP/IP) bạn có thể kích chuột chọn nút lệnh Install để cài đặt thêm vào.

- Thực hiện Create Sortcut biểu tượng VNN Connetion ra màn hình Desktop của Windows để thuận tiện quay số kết nối.  

b) Màn hình ở chế độ hiển thị Classic View:

- Vào My Computer > Control Panel .

- Chọn Switch to Classic View.

- Nhấn kép chuột chọn biểu tượng Internet Option.

- Chọn Tab Connection.  

- Chon nút lệnh Add... Xuất hiện cửa sổ New Connection Wizard. Chọn kiểu Dial-Up to Private network . Chọn Next.

- Gõ vào mục Phone number: 1260 (hoặc 1268, 1269...)

- Trong mục Type a name you want for this connection, gõ vào VNN Connection. Chọn Finish.

- Xuất hiện cửa sổ Dial-up Connection Setting, chọn nút lệnh Properties để xem và hiệu chỉnh lại các tham số đã thiết lập như hình trên (VNN Connection Properties).

- Thực hiện Create Sortcut biểu tượng VNN Connetion ra màn hình Desktop của Windows để thuận tiện quay số kết nối.  

Ghi chú: 

1. Trong cửa sổ Internet Option, có thể tạo liên kết giữa trình duyệt Internet và  bộ kết nối VNN Connection như đã nêu trong Windows 9.x.

2. Việc Kết nối vào mạng VNN và ngắt kết nối trong WindowsXP tương tự như Windows9.x.

III. Ðăng ký tài khoản truy nhập, tài khoản Email đối với thẻ Internet trả tiền trước (VNN1260-P):  

1. Kết nối vào mạng bằng account miễn phí:  

Sau khi cài đặt bộ quay số kết nối vào mạng VNN/Internet Việt Nam, để đăng ký tài khoản truy nhập, tài khoản Email đổi với thẻ Internet trả tiền trước (VNN1260-P), bạn dùng Account miễn phí support để kết nối vào mạng VNN:

             Username : support

             Password  : support

              Phone number: 1260  

2. Truy nhập trang Web prepaid.vnn.vn

- Chạy trình duyệt (ở đây dùng Internet Explorer ).
- Gõ địa chỉ  prepaid.vnn.vn, kích chuột chọn liên kết Vietnamese giao diện như hình dưới:

 

- Ðể đăng ký mới tài khoản truy nhập và tài khoản Email, kích chọn liên kết Ðăng ký mới tài khoản. Bạn nên đọc qua điều khoản sử dụng để nắm được các thông tin điều kiện đăng ký, bảo mật thông tin... sau đó kích chọn nút lệnh Ðồng ý điều khoản trên.

- Gõ thông tin đầy đủ vào bản đăng ký. Những mục có đánh dấu *  là bắt buộc.

- Thông tin của mục Số sê ri, Mã bí mật được lấy từ thẻ cào Internet. Các thông tin khác bạn tự nhập vào.

- Mục Tài khoản truy nhập:

Nếu bạn gõ là  abc thì tài khoản truy nhập là abc@prepaid


- Mục Tài khoản thư điện tử:

             Nếu bạn gõ lã xyz thì địa chỉ Email là xyz@pmail.vnn.vn

             Bạn có thể chọn Tài khoản truy nhập và Tài khoản thư điện tử giống hoặc khác nhau.

- Sau khi nhập đẩy đủ các thông tin, chọn nút lệnh Chấp nhận và chờ  thông tin phản hồi từ máy chủ.  Nếu có thông tin báo lỗi, bạn cần hiệu chỉnh và tiếp tục đăng ký lại. Nếu đăng ký thành công, bạn sẽ được thông báo các thông tin:  

                                         * Tài khoản truy nhập :..........................

                                         * Ðịa chỉ thư điện tử :............................

                           * Tổng số thời gian truy nhập (phút): .........

                                         * Thời hạn sử dụng đến ngày: ....................

- Bạn cần ghi nhớ các thông tin trên cùng với mật khẩu truy nhập, mật khẩu nhận thư đã đăng ký.

- Sau cùng, ngắt kết nối và kết nối lại vào mạng Internet bằng tài khoản VNN1260-P vừa được đăng ký. Bây giờ bạn có thể sử dụng tất cả các dịch vụ cung cấp trên Internet.  

3. Quản lý tài khoản VNN1260-P:  

Khác với VNN1260-VNN1268-VNN1269, VNN1260-P yêu cầu người sử dụng phải tự quản lý mọi thông tin về tài khoản của mình, bao gồm việc thay đổi mật khẩu, hạn chế số điện thoại truy nhập, khoá - mở tài khoản, nạp thêm tiền, thời lượng sử dụng... Ðể thực hiện được điều đó, sau khi kết nối bằng tài khoản truy nhập VNN1260-P hoặc support bạn phải Logon vào tài khoản của mình qua trang web: prepaid.vnn.vn  

Trong mục Người dùng đã đăng ký, bạn gõ thông tin:

       - Tên truy nhập: ................. , ví dụ abc@prepaid

       - Mật khẩu: ........................

       - Kích chọn liên kết Logon

  Khi Logon thành công, giao diện màn hình như sau:

Bạn xem các thông tin về quản lý tài khoản cá nhân và thực hiện theo hướng dẫn như trang web đã trình bày.

Lưu ý quan trọng: Sau khi kết thúc công việc bạn cần phải Thoát khỏi hệ thống để đảm bảo an toàn tài khoản cá nhân của bạn. 
 
Giới thiệu dịch vụ ADSL
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VINAPHONE WAP / VNN999

Về đầu trang
       Thống kê

    Truy cập:


Số người Online:  8

     Sản phẩm - Dịch vụ

      Tin khuyến mãi
  Chương trình "NHẬN TIỀN NGAY - ĐÓN VẬN MAY"
  Chương trình "RINH GIẢI THƯỞNG - ĐÓN HẠ VỀ"
  Chương trình "TẾT HỘI NGỘ - XUÂN SUM VẦY" dành cho khách hàng dịch vụ Chuyển tiền WESTERN UNION
  Kết quả chương trình khuyến mại “Thanh toán tiền điện – Trúng liền giải thưởng”

Tin khác...

© Bưu Điện Tỉnh Ninh Thuận 
Địa chỉ: 217 Thống Nhất, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận 
Điện thoại: 0259 3838 838 - Fax: 0259 3838 299 
Email:
ninhthuan@vnpost.vn 
Giấy phép số 124/GP BVHTT cấp ngày 16/04/2003